شركت آرياد

طراحي مدارك امنيتي

طراحي مدارك امنيتي

یکی دیگر از فعالیت های مجموعه، مشاوره و اجرا در زمینه طراحی امنیتی بوسیله نرم افزار های خاص و قدرتمند می باشد .

از آنجا که اسناد و محصولات شرکت ها، کارخانجات، صنایع ،ادارات و سازمان ها متنوع بوده، وهر کدام تکنیک یا ابزار خاصی برای جلوگیری از جعل و سوء استفاده را نیاز دارند، لذا فعالیت های کلی شركت آرياد شامل موارد زیر می باشد :

مشاوره و ارائه راهکارهای استفاده از کاغذ های غیر قابل کپی و دارای المان های امنیتی

طراحی امنیتی اسناد، اوراق بهادار و کارت ها (Security Design)

طراحی و تولید کارت های شناسائی غیر قابل جعل با اطلاعات نامرئی